เครือข่ายสวัสดิการชุมชนภาคประชาชน จังหวัดลำปาง

"ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี"

เข้าสู่ระบบ
User Name
Password

 

 

ข้อมูลการงเิน
- ข้อมูลจำนวนสมาชิก
- รายรับ-รายจ่่ายประจำเดือน
- เงินคงเหลือประจำเดือน
- ข้อมูลการจ่ายสวัสดิการ
- รายงานฐานะการเงินประจำเดือน
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเวียงตาล
14:27,จ

องค์การบริหา
13/06/2563 อ่านต่อ
เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนอำเภอเกาะคา
พื้นที่ต้นแบบที่ได้ผ
06/09/2562 อ่านต่อ
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเวียงตาล
ในวันแจกเบี้ยผู้สูงอ
06/09/2562 อ่านต่อ
ติดตามประเมินเครือข่ายสวัสดิการอำเภอเสริมงาม ห้างฉัตร เกาะคา
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม
24/07/2562 อ่านต่อ
ประชุมสามัญประจำปี กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ
โดยท่านนายกองค์การบร
24/07/2562 อ่านต่อ
ประชุมสัญจรเครือข่ายอำเภอห้างฉัตร
เครือข่ายสวัสดิการชุ
24/07/2562 อ่านต่อ