เครือข่ายสวัสดิการชุมชนภาคประชาชน จังหวัดลำปาง

"ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี"

เข้าสู่ระบบ
User Name
Password

 

 

ข้อมูลการงเิน
- ข้อมูลจำนวนสมาชิก
- รายชื่อสมาชิกลาออก
- รายชื่อสมาชิกเสียชีวิต
- รายชื่อสมาชิกเข้าใหม่
- รายรับ-รายจ่่ายประจำเดือน
- เงินคงเหลือประจำเดือน
- ข้อมูลการจ่ายสวัสดิการ
- รายงานฐานะการเงินประจำเดือน
การบริหารจัดการที่ดี จัดอบรมเครือข่ายสวัสดิการอำเภอแม่ทะ
เครือข่ายสวัสดิการชุ
23/01/2562 อ่านต่อ
ต้อนรับคณะรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เครือข่ายสวัสดิการชุ
14/01/2562 อ่านต่อ
งานมหกรรมองค์กรสวัสดิการชุมชน
การเสวนาเรื่อง 5 พื้นท
09/01/2562 อ่านต่อ
ประชุมเครือข่ายสวัสดิการชุมชนอำเภอเสริมงาม
เครือข่ายสวัสดิการชุ
12/10/2561 อ่านต่อ
อบรมฐานข้อมูลกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง รุ่นที่3
ประธานเครือข่ายอำเภอ
11/10/2561 อ่านต่อ
อบรมฐานข้อมูลกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง รุ่นที่8
เครือข่ายสวัสดิการอำ
10/10/2561 อ่านต่อ