เครือข่ายสวัสดิการชุมชนภาคประชาชน จังหวัดลำปาง

"ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี"

เข้าสู่ระบบ
User Name
Password

 

 

ข้อมูลการงเิน
- ข้อมูลจำนวนสมาชิก
- รายชื่อสมาชิกลาออก
- รายชื่อสมาชิกเสียชีวิต
- รายชื่อสมาชิกเข้าใหม่
- รายรับ-รายจ่่ายประจำเดือน
- เงินคงเหลือประจำเดือน
- ข้อมูลการจ่ายสวัสดิการ
- รายงานฐานะการเงินประจำเดือน
ประชุมเครือข่ายสวัสดิการชุมชนอำเภอเสริมงาม
เครือข่ายสวัสดิการชุ
12/10/2561 อ่านต่อ
อบรมฐานข้อมูลกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง รุ่นที่3
ประธานเครือข่ายอำเภอ
11/10/2561 อ่านต่อ
อบรมฐานข้อมูลกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง รุ่นที่8
เครือข่ายสวัสดิการอำ
10/10/2561 อ่านต่อ
อบรมฐานข้อมูลกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง รุ่นที่2
ฐานข้อมูลที่ต้องปรับ
09/10/2561 อ่านต่อ
สมาคมภาคประชาชนจังหวัดสงขลาอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ
โครงการอบรมการบริหาร
01/08/2561 อ่านต่อ
กองทุนออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำป
ในรอบหนึ่งทางกองทุนฯ
10/06/2561 อ่านต่อ