เครือข่ายสวัสดิการชุมชนภาคประชาชน จังหวัดลำปาง

"ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี"

เข้าสู่ระบบ
User Name
Password

 

 

ข้อมูลการงเิน
- ข้อมูลจำนวนสมาชิก
- รายชื่อสมาชิกลาออก
- รายชื่อสมาชิกเสียชีวิต
- รายชื่อสมาชิกเข้าใหม่
- รายรับ-รายจ่่ายประจำเดือน
- เงินคงเหลือประจำเดือน
- ข้อมูลการจ่ายสวัสดิการ
- รายงานฐานะการเงินประจำเดือน

สมาคมภาคประชาชนจังหวัดสงขลาอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ

โครงการอบรมการบริหารงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจังหวัดสงขลา ได้พัฒนาให้ความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้กองทุนฯได้ใช้โปรแกรมฐานข้อมูลกองทุนฯอย่างเป็นระบ โดยทีมวิทยากรเป็นคณะทำงานเครือข่ายสวัสดิการขุมชนจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นเครือข่ายทั้งจังหวัดที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนกันมาตลอด