เครือข่ายสวัสดิการชุมชนภาคประชาชน จังหวัดลำปาง

"ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี"

เข้าสู่ระบบ
User Name
Password

 

 

ข้อมูลการงเิน
- ข้อมูลจำนวนสมาชิก
- รายชื่อสมาชิกลาออก
- รายชื่อสมาชิกเสียชีวิต
- รายชื่อสมาชิกเข้าใหม่
- รายรับ-รายจ่่ายประจำเดือน
- เงินคงเหลือประจำเดือน
- ข้อมูลการจ่ายสวัสดิการ
- รายงานฐานะการเงินประจำเดือน

อบรมฐานข้อมูลกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง รุ่นที่2

ฐานข้อมูลที่ต้องปรับปรุงและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของตนเองได้ การจัดการบริหารกองทุนอย่างเป็นระบบและเชื่อมเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปางโดยใช้ฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงจากพื้นที่กองทุนตำบล ในแต่ละเครือข่ายอำเภอ