เครือข่ายสวัสดิการชุมชนภาคประชาชน จังหวัดลำปาง

"ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี"

เข้าสู่ระบบ
User Name
Password

 

 

ข้อมูลการงเิน
- ข้อมูลจำนวนสมาชิก
- รายชื่อสมาชิกลาออก
- รายชื่อสมาชิกเสียชีวิต
- รายชื่อสมาชิกเข้าใหม่
- รายรับ-รายจ่่ายประจำเดือน
- เงินคงเหลือประจำเดือน
- ข้อมูลการจ่ายสวัสดิการ
- รายงานฐานะการเงินประจำเดือน

ประชุมเครือข่ายสวัสดิการชุมชนอำเภอเสริมงาม

เครือข่ายสวัสดิการชุมชนอำเภอเสริมงาม ได้ร่วมกันปรึกษาหารือพี่น้องเครือข่ายถึงการจัดการกองทุนอย่างเป็นระบบ ว่าจะให้พื้นที่ที่เป็นต้นแบบในการทำข้อมูลที่ประสบความสำเร็จได้นั้น มีปัจจัยการทำงานร่วมมือกับพี่น้องภาคีเครือข่ายร่วมกัน ซึ่งการดำเนินการในกองทุนฯ ได้ชัดเจนและเป็นระบบเพราะท้องถิ่นมีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเต็มที่