เครือข่ายสวัสดิการชุมชนภาคประชาชน จังหวัดลำปาง

"ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี"

เข้าสู่ระบบ
User Name
Password

 

 

ข้อมูลการงเิน
- ข้อมูลจำนวนสมาชิก
- รายรับ-รายจ่่ายประจำเดือน
- เงินคงเหลือประจำเดือน
- ข้อมูลการจ่ายสวัสดิการ
- รายงานฐานะการเงินประจำเดือน

ประชุมสัญจรเครือข่ายอำเภอห้างฉัตร

เครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง มีเครือข่ายอำเภอ 13 เครือข่ายอำเภอ แต่ละพื้นที่เครือข่ายได้มีการประชุมสัญจรเพื่อใข้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในอำเภอ โดยใช้ดื้นที่แต่ละกองทุนตำบลได้ส่งคณะกรรมการเข้าร่วม โดยจะเป็นการส่งข้อมูลข่าวสารที่กองทุนจะได้ติดตามและพัฒนายกระดับกองทุนฯ ให้ทันต่อสถานะการ ในเครือข่ายกองทุนสวัสดิการอำเภอห้างฉัตรโดยเป็นพื้นที่ของประธานเครือข่ายจังหวัดเป็นผู้ดูแล จึงได้ติดตามและช่วยกันมาตลอด