เครือข่ายสวัสดิการชุมชนภาคประชาชน จังหวัดลำปาง

"ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี"

เข้าสู่ระบบ
User Name
Password

 

 

ข้อมูลการงเิน
- ข้อมูลจำนวนสมาชิก
- รายรับ-รายจ่่ายประจำเดือน
- เงินคงเหลือประจำเดือน
- ข้อมูลการจ่ายสวัสดิการ
- รายงานฐานะการเงินประจำเดือน

ประชุมสามัญประจำปี กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ

โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาครัว ได้นำคณะกรรมการได้ประชุมสัญจรทำความเข้าใจ และรายงานผลการดำเนินให้กับสมาชิกกองทุนฯและผู้สนใจ ซึ่งเป็นการชี้แจงให้ผู้มีส่วนร่วม ได้ทราบถึงผลการดำเนินงาน ระเบียบข้อบังคับกองทุน และการพัฒนากองทุนที่ได้ดำเนินการและเป็นตำบลเครือข่ายอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปางซึ่งเป็นพื้นที่ ที่ได้รับการติดตามของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จึงสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้อีกตำบล ที่เป็นต้นแบบที่ดี