เครือข่ายสวัสดิการชุมชนภาคประชาชน จังหวัดลำปาง

"ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี"

เข้าสู่ระบบ
User Name
Password

 

 

ข้อมูลการงเิน
- ข้อมูลจำนวนสมาชิก
- รายรับ-รายจ่่ายประจำเดือน
- เงินคงเหลือประจำเดือน
- ข้อมูลการจ่ายสวัสดิการ
- รายงานฐานะการเงินประจำเดือน

ติดตามประเมินเครือข่ายสวัสดิการอำเภอเสริมงาม ห้างฉัตร เกาะคา

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ทางคณะทำงานเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง โดยท่านประธานเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง นายสมศักดิ์ ทิบุญ ได้ลงติดตาม ทำความเข้าใจ แลกเปลี่ยน และข้อเสนอแนะของกองทุนพื้นที่ โดยมีศูนย์คุณธรรม ได้แนะนำการประเมินตนเอง ถึงการบริหารจัดการกองทุนฯ เป็นเรื่องที่ได้เห็นความกระตือลือล้น ของคณะกรรมการกองทุน ที่ให้ความสนใจกันมากขึ้น