เครือข่ายสวัสดิการชุมชนภาคประชาชน จังหวัดลำปาง

"ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี"

เข้าสู่ระบบ
User Name
Password

 

 

ข้อมูลการงเิน
- ข้อมูลจำนวนสมาชิก
- รายรับ-รายจ่่ายประจำเดือน
- เงินคงเหลือประจำเดือน
- ข้อมูลการจ่ายสวัสดิการ
- รายงานฐานะการเงินประจำเดือน

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเวียงตาล

ในวันแจกเบี้ยผู้สูงอายุ คณะกรรมการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลเวียงตาล ได้มีโอกาสได้พบปะกับสมาชิกกองทุนฯ ได้มีการเยี่ยมไข้สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน และรายงารผลการดำเนินงานให้กับผู้สนใจ และสมาชิกได้รับรู้ถึงผลการดำเนินงานกองทุนฯ