เครือข่ายสวัสดิการชุมชนภาคประชาชน จังหวัดลำปาง

"ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี"

เข้าสู่ระบบ
User Name
Password

 

 

ข้อมูลการงเิน
- ข้อมูลจำนวนสมาชิก
- รายรับ-รายจ่่ายประจำเดือน
- เงินคงเหลือประจำเดือน
- ข้อมูลการจ่ายสวัสดิการ
- รายงานฐานะการเงินประจำเดือน

เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนอำเภอเกาะคา

พื้นที่ต้นแบบที่ได้ผ่านการติดตามประเมิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและมีการบริหารจัดการที่สามารถรายงานผลการดำเนินงานที่ชัดเจน มีจุดเด่นที่สามารถเป็นตัวอย่างจึงทำให้กองทุนตำบลใกล้เคียงในมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันถึง การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนระหว่าง กองทุนตำบลนาแก้วและกองทุนตำบลท่าผา
ทุน