เครือข่ายสวัสดิการชุมชนภาคประชาชน จังหวัดลำปาง

"ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี"

เข้าสู่ระบบ
User Name
Password

 

 

ข้อมูลการงเิน
- ข้อมูลจำนวนสมาชิก
- รายรับ-รายจ่่ายประจำเดือน
- เงินคงเหลือประจำเดือน
- ข้อมูลการจ่ายสวัสดิการ
- รายงานฐานะการเงินประจำเดือน

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเวียงตาล

14:27,จ
องค์การบริหารส่วนตำบลเ...
วิดีโอ
โพสต
รูปภาพ
หน้าหลัก
งานกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล ได้เพิ่ม
รูปภาพใหม่ 54 ภาพ - ที่ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเวียงตาล
12 มิ.ย. เวลา 12:49 น.ㆍห้างฉัตรㆍ
๑๒มิถุนายน ๒๕๖๓ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล
เวียงตาล ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล นำ
โดยนายธีรพงษ์ คำอ้าย ประธานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตำบลเวียงตาล พร้อมนายนิวัฒน์ ปะระมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล นาย
ประเวศ โนอาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เวียงตาล และ นายวุฒิพล มณฑาทอง ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลเวียงตาล เพื่อชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินการของกองทุน และตอบปัญหาข้อซักถาม
ของสมาชิก และพร้อมนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาแก่
บุตรสมาชิก จำนวน ๔๗ ราย ภายหลังการประชุม
คณะกรรมการกองทุนยังได้มอบสิ่งของเพื่อนำใส่ใน
ตู้ปันสุข บริเวณด้านหน้าที่ทำการอบต.เวียงตาล
และตูปันสุข ต้อื่นๆในพื้นที่ตำบลเวียงตาล อีกด้วย /
งานประชาสัมพันธ์ อบต.เวียงตาล
#กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเวียงตาล #ออม
บุญวันละบาทเพื่อสวัสดิการชุมชน #ตูปันสุข
#สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
แนวนที 12 เดีคน
ชมวิดีโอ