เครือข่ายสวัสดิการชุมชนภาคประชาชน จังหวัดลำปาง

"ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี"

เข้าสู่ระบบ
User Name
Password

 

 

ข้อมูลการงเิน
- ข้อมูลจำนวนสมาชิก
- รายรับ-รายจ่่ายประจำเดือน
- เงินคงเหลือประจำเดือน
- ข้อมูลการจ่ายสวัสดิการ
- รายงานฐานะการเงินประจำเดือน
ข้อมูลกองทุน
อำเภอ

 

 
ค้นหา
รหัส ชื่อกองทุน
100004680 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร รายละเอียด
100101927 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านเป้า รายละเอียด
100101933 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลต้นธงชัย รายละเอียด
100101935 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านเอื้อม รายละเอียด
100155969 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านแลง รายละเอียด
100156015 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคมพัฒนา รายละเอียด
100156191 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบุญนาคพัฒนา รายละเอียด
100184713 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพิชัย รายละเอียด
100184757 กองทุนสวัสดิการสังคมตำบลบ้านเสด็จ รายละเอียด
100217665 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครลำปาง รายละเอียด
100227239 กองทุนสวัสดิการชุมชน ออมบุญวันละหนึ่งบาทตำบลทุ่งฝาย รายละเอียด
100239081 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านค่า รายละเอียด
100247162 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเมืองพิชัย รายละเอียด
100247915 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อแฮ้ว รายละเอียด
หน้า