เครือข่ายสวัสดิการชุมชนภาคประชาชน จังหวัดลำปาง

"ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี"

เข้าสู่ระบบ
User Name
Password

 

 

ข้อมูลการงเิน
- ข้อมูลจำนวนสมาชิก
- รายรับ-รายจ่่ายประจำเดือน
- เงินคงเหลือประจำเดือน
- ข้อมูลการจ่ายสวัสดิการ
- รายงานฐานะการเงินประจำเดือน
ข้อมูลสมาคม
ชื่อสมาคม กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ตำบล เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอ เมือง
วันที่จัดตั้ง
คลิกที่นี่เพื่อแสดงปฏิทิน
01/01/2554
จำนวนสมาชิกเริ่มต้น 15
ชื่อประธาน นางสาวแสงดาว จันทบ
เบอร์โทร 081-9545211
ชื่อผู้ประสานงาน ว่าที่ ร.ต.ปราชญ์สยาม วงศ์วโรจน์
เบอร์โทร 054324217
โครงสร้างกรรมการ
โครงสร้างการบริหารจัดการเงิน
ระเบียนข้อบังคับ
ภาพสำนักงาน