เครือข่ายสวัสดิการชุมชนภาคประชาชน จังหวัดลำปาง

"ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี"

เข้าสู่ระบบ
User Name
Password

 

 

ข้อมูลการงเิน
- ข้อมูลจำนวนสมาชิก
- รายรับ-รายจ่่ายประจำเดือน
- เงินคงเหลือประจำเดือน
- ข้อมูลการจ่ายสวัสดิการ
- รายงานฐานะการเงินประจำเดือน
ข้อมูลสมาคม
ชื่อสมาคม กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านเอื้อม
ตำบล ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอ เมือง
วันที่จัดตั้ง
คลิกที่นี่เพื่อแสดงปฏิทิน
03/01/2546
จำนวนสมาชิกเริ่มต้น 189
ชื่อประธาน นายกล้าหาญ ไชยบัวแก้ว
เบอร์โทร 089-9994041
ชื่อผู้ประสานงาน นายกล้าหาญ ไชยบัวแก้ว
เบอร์โทร 089-9994041
โครงสร้างกรรมการ
โครงสร้างการบริหารจัดการเงิน
ระเบียนข้อบังคับ
ภาพสำนักงาน