เครือข่ายสวัสดิการชุมชนภาคประชาชน จังหวัดลำปาง

"ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี"

เข้าสู่ระบบ
User Name
Password

 

 

ข้อมูลการงเิน
- ข้อมูลจำนวนสมาชิก
- รายรับ-รายจ่่ายประจำเดือน
- เงินคงเหลือประจำเดือน
- ข้อมูลการจ่ายสวัสดิการ
- รายงานฐานะการเงินประจำเดือน
ข้อมูลสมาคม
ชื่อสมาคม กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบุญนาคพัฒนา
ตำบล ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอ เมือง
วันที่จัดตั้ง
คลิกที่นี่เพื่อแสดงปฏิทิน
25/11/2551
จำนวนสมาชิกเริ่มต้น 118
ชื่อประธาน นายจำนงค์ แก้วศรีทอง
เบอร์โทร 054824576
ชื่อผู้ประสานงาน นายประวิทย์ หายักวงษ์
เบอร์โทร 054824576
โครงสร้างกรรมการ
โครงสร้างการบริหารจัดการเงิน
ระเบียนข้อบังคับ
ภาพสำนักงาน