เครือข่ายสวัสดิการชุมชนภาคประชาชน จังหวัดลำปาง

"ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี"

เข้าสู่ระบบ
User Name
Password

 

 

ข้อมูลการงเิน
- ข้อมูลจำนวนสมาชิก
- รายรับ-รายจ่่ายประจำเดือน
- เงินคงเหลือประจำเดือน
- ข้อมูลการจ่ายสวัสดิการ
- รายงานฐานะการเงินประจำเดือน
ข้อมูลสมาคม
ชื่อสมาคม กองทุนสวัสดิการสังคมตำบลบ้านเสด็จ
ตำบล ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอ เมือง
วันที่จัดตั้ง
คลิกที่นี่เพื่อแสดงปฏิทิน
25/11/2550
จำนวนสมาชิกเริ่มต้น 1407
ชื่อประธาน นางกรรณิการ์ สุวรรณหงส์
เบอร์โทร 054-342622
ชื่อผู้ประสานงาน นางอำพรรณ์ งามขุนทศ
เบอร์โทร 054-342622
โครงสร้างกรรมการ
โครงสร้างการบริหารจัดการเงิน
ระเบียนข้อบังคับ
ภาพสำนักงาน