เครือข่ายสวัสดิการชุมชนภาคประชาชน จังหวัดลำปาง

"ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี"

เข้าสู่ระบบ
User Name
Password

 

 

ข้อมูลการงเิน
- ข้อมูลจำนวนสมาชิก
- รายรับ-รายจ่่ายประจำเดือน
- เงินคงเหลือประจำเดือน
- ข้อมูลการจ่ายสวัสดิการ
- รายงานฐานะการเงินประจำเดือน
ข้อมูลสมาคม
ชื่อสมาคม กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครลำปาง
ตำบล เทศบาลนครลำปาง อำเภอ เมือง
วันที่จัดตั้ง
คลิกที่นี่เพื่อแสดงปฏิทิน
01/01/2543
จำนวนสมาชิกเริ่มต้น 43
ชื่อประธาน ร.ต.ต.สรวิชญ์ ตะเวที
เบอร์โทร 086-1142234
ชื่อผู้ประสานงาน นางสาวขัตติยา สำเภาทอง
เบอร์โทร 054811233
โครงสร้างกรรมการ
โครงสร้างการบริหารจัดการเงิน
ระเบียนข้อบังคับ
ภาพสำนักงาน