เครือข่ายสวัสดิการชุมชนภาคประชาชน จังหวัดลำปาง

"ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี"

เข้าสู่ระบบ
User Name
Password

 

 

ข้อมูลการงเิน
- ข้อมูลจำนวนสมาชิก
- รายรับ-รายจ่่ายประจำเดือน
- เงินคงเหลือประจำเดือน
- ข้อมูลการจ่ายสวัสดิการ
- รายงานฐานะการเงินประจำเดือน
ข้อมูลสมาคม
ชื่อสมาคม กองทุนสวัสดิการชุมชน ออมบุญวันละหนึ่งบาทตำบลทุ่งฝาย
ตำบล ตำบลทุ่งฝาย อำเภอ เมือง
วันที่จัดตั้ง
คลิกที่นี่เพื่อแสดงปฏิทิน
09/01/2554
จำนวนสมาชิกเริ่มต้น 1893
ชื่อประธาน นายเจนภพ พุทธวงค์
เบอร์โทร 054-358693
ชื่อผู้ประสานงาน นางบุญเรือน มณีมูล
เบอร์โทร 054-358693
โครงสร้างกรรมการ
โครงสร้างการบริหารจัดการเงิน
ระเบียนข้อบังคับ
ภาพสำนักงาน