เครือข่ายสวัสดิการชุมชนภาคประชาชน จังหวัดลำปาง

"ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี"

เข้าสู่ระบบ
User Name
Password

 

 

ข้อมูลการงเิน
- ข้อมูลจำนวนสมาชิก
- รายรับ-รายจ่่ายประจำเดือน
- เงินคงเหลือประจำเดือน
- ข้อมูลการจ่ายสวัสดิการ
- รายงานฐานะการเงินประจำเดือน
ข้อมูลสมาคม
ชื่อสมาคม กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านค่า
ตำบล ตำบลบ้านค่า อำเภอ เมือง
วันที่จัดตั้ง
คลิกที่นี่เพื่อแสดงปฏิทิน
07/01/2556
จำนวนสมาชิกเริ่มต้น 840
ชื่อประธาน นายสิริชัย กูลใจ
เบอร์โทร 054822614
ชื่อผู้ประสานงาน นายสิริชัย กูลใจ
เบอร์โทร 054822614
โครงสร้างกรรมการ
โครงสร้างการบริหารจัดการเงิน
ระเบียนข้อบังคับ
ภาพสำนักงาน