เครือข่ายสวัสดิการชุมชนภาคประชาชน จังหวัดลำปาง

"ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี"

เข้าสู่ระบบ
User Name
Password

 

 

ข้อมูลการงเิน
- ข้อมูลจำนวนสมาชิก
- รายรับ-รายจ่่ายประจำเดือน
- เงินคงเหลือประจำเดือน
- ข้อมูลการจ่ายสวัสดิการ
- รายงานฐานะการเงินประจำเดือน
ข้อมูลสมาคม
ชื่อสมาคม กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อแฮ้ว
ตำบล ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอ เมือง
วันที่จัดตั้ง
คลิกที่นี่เพื่อแสดงปฏิทิน
04/01/2557
จำนวนสมาชิกเริ่มต้น 280
ชื่อประธาน พ.อ.รังสรรค์ มณีรัตน์
เบอร์โทร 0817831874
ชื่อผู้ประสานงาน นางเพียรจิตร บุญเป็ง
เบอร์โทร 0817831874
โครงสร้างกรรมการ
โครงสร้างการบริหารจัดการเงิน
ระเบียนข้อบังคับ
ภาพสำนักงาน