เครือข่ายสวัสดิการชุมชนภาคประชาชน จังหวัดลำปาง

"ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี"

เข้าสู่ระบบ
User Name
Password

 

 

ข้อมูลการงเิน
- ข้อมูลจำนวนสมาชิก
- รายชื่อสมาชิกลาออก
- รายชื่อสมาชิกเสียชีวิต
- รายชื่อสมาชิกเข้าใหม่
- รายรับ-รายจ่่ายประจำเดือน
- เงินคงเหลือประจำเดือน
- ข้อมูลการจ่ายสวัสดิการ
- รายงานฐานะการเงินประจำเดือน

กองทุนออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำป

ในรอบหนึ่งทางกองทุนฯตำบลนาแส่งได้มีการประชุมสามัญ ประจำปี ซึ่งในครั้งผู้นำท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ได้มาเป็นประธานเปิดประชุม สมาชิกเข้าร่วมเพื่อรับรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนฯ จึงเป็นภาพที่เห็นภาคประชาชนได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการจัดสวัสดิการชุมชน