เครือข่ายสวัสดิการชุมชนภาคประชาชน จังหวัดลำปาง

"ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี"

เข้าสู่ระบบ
User Name
Password

 

 

ข้อมูลการงเิน
- ข้อมูลจำนวนสมาชิก
- รายชื่อสมาชิกลาออก
- รายชื่อสมาชิกเสียชีวิต
- รายชื่อสมาชิกเข้าใหม่
- รายรับ-รายจ่่ายประจำเดือน
- เงินคงเหลือประจำเดือน
- ข้อมูลการจ่ายสวัสดิการ
- รายงานฐานะการเงินประจำเดือน

อบรมฐานข้อมูลกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง รุ่นที่8

เครือข่ายสวัสดิการอำเภอเถิน จะเน้นการช่วยกันทั้งอำเภอ และเชื่อมต่อเครือข่ายจังหวัดเป็นเรื่องที่พัฒนาข้อมูลจากพื้นที่ตำบลจากการทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะให้กองทุนได้รายงานฐานะการได้ทุกเดือน