เครือข่ายสวัสดิการชุมชนภาคประชาชน จังหวัดลำปาง

"ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี"

เข้าสู่ระบบ
User Name
Password

 

 

ข้อมูลการงเิน
- ข้อมูลจำนวนสมาชิก
- รายชื่อสมาชิกลาออก
- รายชื่อสมาชิกเสียชีวิต
- รายชื่อสมาชิกเข้าใหม่
- รายรับ-รายจ่่ายประจำเดือน
- เงินคงเหลือประจำเดือน
- ข้อมูลการจ่ายสวัสดิการ
- รายงานฐานะการเงินประจำเดือน

อบรมฐานข้อมูลกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง รุ่นที่3

ประธานเครือข่ายอำเภองาว ได้อธิบายถึงโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ให้กองทุนฯพื้นที่ได้ช่วยเหลือกันในเครือข่ายอำเภองาว โดยอาศัยกองทุนที่สำเร็จช่วยเหลือกองทุนฯที่ยังไม่ถึงเป้าหมาย สิ่งที่ได้ตามมาคือเครือข่ายอำเภอได้ดูแลกัน