เครือข่ายสวัสดิการชุมชนภาคประชาชน จังหวัดลำปาง

"ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี"

เข้าสู่ระบบ
User Name
Password

 

 

ข้อมูลการงเิน
- ข้อมูลจำนวนสมาชิก
- รายชื่อสมาชิกลาออก
- รายชื่อสมาชิกเสียชีวิต
- รายชื่อสมาชิกเข้าใหม่
- รายรับ-รายจ่่ายประจำเดือน
- เงินคงเหลือประจำเดือน
- ข้อมูลการจ่ายสวัสดิการ
- รายงานฐานะการเงินประจำเดือน

ต้อนรับคณะรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปางได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนเครือข่ายสวัสดิการชุมชนภาคเหนือ ให้รับมอบงบประมาณที่สมทบให้กับกองทุน ทั้งหมด 199 กองทุน ซึ่งเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง ได้รับสมทบในครั้งนี้ด้วย จำนวน 12 กองทุน