เครือข่ายสวัสดิการชุมชนภาคประชาชน จังหวัดลำปาง

"ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี"

เข้าสู่ระบบ
User Name
Password

 

 

ข้อมูลการงเิน
- ข้อมูลจำนวนสมาชิก
- รายชื่อสมาชิกลาออก
- รายชื่อสมาชิกเสียชีวิต
- รายชื่อสมาชิกเข้าใหม่
- รายรับ-รายจ่่ายประจำเดือน
- เงินคงเหลือประจำเดือน
- ข้อมูลการจ่ายสวัสดิการ
- รายงานฐานะการเงินประจำเดือน

การบริหารจัดการที่ดี จัดอบรมเครือข่ายสวัสดิการอำเภอแม่ทะ

เครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง เรื่องการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ถือเป็นการพัฒนาฐานข้อมูลกองทุนสวัสดิการชุมชนทุกเครือข่ายอำเภอ และใช้เครือข่ายแต่ละอำเภอมีต้นแบบให้ศึกษาในการจัดทำข้อมูลในระบบโปรแกรมสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายอำเภอและเครือข่ายจังหวัด